Dodijeljena ekološka dozvola za hidroelektranu Mrsovo

Jun 6, 2014

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju republike Srpske donijelo je Rješenje o izdavanju Ekološke dozvole kompaniji Comsar Energy Hidro d.o.o. Banja luka, za hidroelektranu Mrsovo na rijeci Lim u opštini Rudo, instalisane snage 36,8 MW na period od pet godina.
Pogoni i postrojenja termoelektrane Ugljevik 3 za koje se izdaje ekološka dozvola su:

  • Akumulaciono pribranska postrojenja u čijem sastavu su Akumulacija sa ukupnim akumulacionim prostorom 9,04 x 106m3 i betonska gravitaciona brana sa pribranskom mašinskom zgradom elektrane
  • Prateći objekti

Comsar Energy Hidro će ispuniti osnovne obaveze zaštite životne sredine, u skladu sa članom 83. Zakona o zaštiti životne sredine tokom rada i prestanka rada postrojenja.

Primjeniće se mjere ublažavanja negativnih uticaja na životnu sredinu i monitoring emisija, tokom rada i prestanka rada postrojenja, u skladu sa dostavljenom dokumentacijom za izdavanje ekološke dozvole, a posebno mjere za sprječavanje emisija u vazduh, za zaštitu od buke i vibracija, za sprječavanje emisija u površinske i podzemne vode, za zaštitu zemljišta, za upravljanje otpadom, za zaštitu ihtiofaune, za zaštitu flore, faune i ekosistema, za zaštitu pejzaža, za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, za zaštitu komunalne infrastukture, za zaštitu zdravlja ljudi, organizacione mjere zaštite, kao i mjere koje se preduzimaju u slučaju vanrednih situacija i mjere nakon zatvaranja kompleksa.

Hidroelektrana Mrsovo je predviđena kao akumulaciono pribransko postrojenje, a gradiće se na rijeci Lim sa branom na stacionaži 18+750 km uzvodno od ušća Lima u rijeku Drinu. Udaljenost brane od urbanog dijela opštine Rudo je oko 9 km nizvodno, a udaljenost od mjesta Mrsovo iznosi oko 3 km nizvodno. HE Mrsovo predstavlja objekat sa mogućnošću dnevnog regulisanja, što mu daje određenu fleksibilnost i podiže kvalitet proizvedene energije. Uzvodne sezonske akumulacije doprinose boljem rasporedu voda tokom godine i omogućavaju angažovanje elektrane u kritičnim periodima rada sistema. Nizvodno, pošto akumulacija HE Višegrad dolazi do HE Mrsovo, ova hidroelektrana se praktično nalazi između dva jezera i nema potrebu ispuštanja biološkog minimuma u slučajevima kada je nivo u višegradskom jezeru toliki da akumulacija dolazi do HE Mrsovo. U slučajevima značajnijeg pada nivoa akumulacije HE Višegrad, HE Mrsovo će ispuštati biološki minimum.

Prema idejnom rješenju sa aspekta elektroopreme usvojeno je rješenje sa tri trofazna sinhrona generatorа i tri blok-transformatora. Generatore će pokretati tri vertikalne Kaplan turbine.

HE Mrsovo regiji će obezbijediti čistu i obnovljivu električnu energiju, imaće instalisanu snagu od 36,8 MW, priključiće se na EES Republike Spske na 110kV naponskom nivou, što je uslovljeno snagom HE i blizinom pogodnih priključnih čvorišta napona 110kV. 

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com