Dodijeljena ekološka dozvola za termoelektranu Ugljevik 3

Novembar 14, 2013

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju republike Srpske donijelo je Rješenje o izdavanju Ekološke dozvole kompaniji Comsar Energy Republika Srpska d.o.o. Banja luka, za termoelektranu Ugljevik 3 u opštini Ugljevik, snage 2 X 300 MW na period od pet godina.

Pogoni i postrojenja termoelektrane Ugljevik 3 za koje se izdaje ekološka dozvola su :

  • Kotlovsko-turbinsko-generatorsko postrojenje, sa dva bloka po 300 MW (ukupno 600 MW)
  • Sistem za odsumporavanje dimnih gasova 
  • Prateća oprema i uređaji za zajedničke potrebe oba bloka
  • Pomoćni sistemi potrebni za rad termoelektrane  

Comsar Energy Republika Srpska će ispuniti osnovne obaveze zaštite životne sredine, u skladu sa članom 83. Zakona o zaštiti životne sredine tokom rada i prestanka rada postrojenja.

Primjeniće se mjere ublažavanja negativnih uticaja na životnu sredinu i monitoring emisija, tokom rada i prestanka rada postrojenja, u skladu sa dostavljenom dokumentacijom za izdavanje ekološke dozvole, a posebno mjere za zaštitu vazduha, za zaštitu od buke i vibracija, za zaštitu voda, za zaštitu zemljišta, za upravljanje otpadom, za zaštitu flore, faune i ekosistema, za zaštitu pejzaža, za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, za zaštitu zdravlja ljudi, kao i mjere u slučaju vanrednih situacija.
 
U skladu sa IPCC Direktivom 2010/75/EU o industrijskim emisijama, emisije u vazduh iz dimnjaka termoelektrane Ugljevik 3 ne smiju biti iznad :

  • 200 mg/m3 za SO2
  • 150mg/m3 za NOX i 
  • 10 mg/m3 za čvrste čestice
  • Minimalni stepen odsumporavanja iznosi 97 %

Izgradnja termoelektrane Ugljevik 3 obuhvataće izgradnju dva tipska bloka instalisane snage po 300 MW, očekivane godišnje proizvodnje oko 4300 GWh. Svaki blok činiće cjelina kotao, turbina i generator sa pratećom armaturom, regulacionom, sigurnosnom i pomoćnom opremom i uređajima, ventilatorima svježeg vazduha, prečistačima, ventilatorima dimnih gasova, sa zajedničkim dimnjakom za oba bloka visine 210 metara iznad kote terena. Kao energent koristiće se mrki ugalj sa ležišta ugljevičkog rudarskog basena. Predviđena tehnologija proizvodnje električne energije u blokovima termoelektrane Ugljevik 3 je sagorijevanje u cirkulacionom fluidizovanom sloju sa sistemom za odsumporavanje gdje se kao inertna masa koristi krečnjak. Transportni sistem za način dobavljanja uglja od kopa do odlagališta u krugu termoelektrane predviđen je zatvorenim trakastim transporterom kako bi se nosači trake i traka zaštitili od atmosferskih padavina, ali i od raznošenja prašine u okolinu. Uklapanje elektrane u elektroenergetski sistem izvešće se priključkom na prenosnu mrežu naponskog nivoa 400 kV u TS 400/110 kV „Ugljevik“.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com