Donešena odluka o utvrđivanju opšteg interesa za eksploataciju uglja na ležištu „Ugljevik Istok 2“

Jun 19, 2014

 

Vlada Republike Srpske, na 67. Sjednici, održanoj 19.06.2014. godine donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa za eksploataciju uglja na ležištu „Ugljevik Istok 2“, opština Ugljevik, čime su ispunjeni svi uslovi za početak eksproprijacije označenih nekretnina.

Na osnovu rješenja Ministarstva industrije, energetike i rudarstva ukupne rezerve rovnog uglja na navedenom ležištu, koje se mogu površinski eksploatisati, iznose 72.719.443 tona 
(rješenje broj 05.07/310-496/13 od datuma 24.02.2014. godine). 

Eksproprijacijom će biti obuhvaćeno oko 1000 hektara poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta na katastarskim opštinama Ugljevik, Janjari i Glinje. Navedena površina obuhvata oko 2.400 parcela, na kojima se nalazi nekoliko stotina objekata, dva groblja, nekoliko lokalnih puteva, elektro i telekomunikacionih vodova i drugih infrastrukturnih objekata.

Izvršene su pripreme za početak postupka eksproprijacije čime će se omogućiti početak radova na otvaranju površinskog kopa „Ugljevik Istok 2“, te izgradnji industrijskog kruga i pripemi tla na kome će se formirati odlagalište. Dio navedenih parcela će biti eksproprisan do kraja 2014. godine kako bi se omogućio početak izvođenja navedenih radova planiran početkom 2015. godine, a nakon toga će se eksproprijacija odvijati sukcesivno sa razvojem radova.

Obzirom da će se radovima na površinskom kopu „Ugljevik Istok 2“ presijeći određeni lokalni putevi, elektro i telekomunikacioni vodovi i drugi infrastrukturni objekti, Comsar Energy Republika Srpska će izgraditi zamjenske, odnosno, izmjestiti postojeće infrastrukturne objekte. Za postojeći put Stari Ugljevik – Mezgraja već je urađen projekat zamjenskog puta  koji će se graditi nakon eksproprijacije parcela koje se nalaze na putnom pojasu.

Projekat eksproprijacije zemljišta za potrebe Rudnika i Termoelektrane Ugljevik 3 predstavlja trenutno najveću eksproprijaciju na prostoru Bosne i Hercegovine. 
Comsar Energy Republika Srpska će iz vlastitih sredstava finansirati rješavanje imovinsko – pravnih odnosa u okviru odobrenog eksploatacionog polja, te obezbijediti naknade nosiocima prava korišćenja i raspolaganja nekretninama, u skladu sa važećim propisima.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com