Donešena odluka o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju HE Mrsovo

Septembar 10, 2014

Vlada Republike Srpske, na 77. Sjednici, održanoj 10.09.2014. godine donijela je Odluku utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju i korišćenje hidroelektrane Mrsovo, opština Rudo, čime su ispunjeni svi uslovi za početak eksproprijacije označenih nekretnina.

Eksproprijacijom će biti obuhvaćeno oko 140 hektara poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta. Navedena površina obuhvata oko 650 parcela, na kojima se nalazi sedam građevinskih objekata i dva groblja.

Hidroelektrana Mrsovo je dizajnirana kao pribranska hidroelektrana, instalisane snage  36,8 MW i  obezbijediće čistu i obnovljivu električnu energiju za ovu regiju. Planirana godišnja proizvodnja iznosi 140,6 GWh. Elektrana će se priključiti na EES Republike Spske na 110kV naponskom nivou, što je uslovljeno snagom hidroelektrane i blizinom pogodnih priključnih čvorišta napona 110kV.

Pregradni profil brane Mrsovo nalazi se na rijeci Lim oko 9 km nizvodno od grada Rudo. 

Kota uspora akumulacije Mrsovo je 355.00 m.n.m. Kotu uspora akumulacije limitira visinski položaj grada Rudo i zahtjev da se na granici Republike Srpske i Srbije ne remeti prirodni režim tečenja. Ova kota uspora formira akumulacioni prostor ukupne zapremine 9,04 х 106 m3. 

Comsar Energy Hidro će iz vlastitih sredstva finansirati rješavanje imovinsko – pravnih odnosa na lokaciji hidroelektrane, prava prolaza u vezi sa pristupnim putevima do objekta hidroelektrane, kao i objekata za prenos električne energije od objekata hidroelektrane do priključaka na elektroenergetsku mrežu.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com