Donešena odluka o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju TE Ugljevik 3

October 9, 2014

Vlada Republike Srpske, na 77. Sjednici, održanoj 10.09.2014. godine donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju i korišćenje Termoelektrane Ugljevik 3, opština Ugljevik, čime su ispunjeni svi uslovi za početak eksproprijacije označenih nekretnina.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske izdalo je u novembru 2013. godine Ekološku dozvolu za Termoelektranu Ugljevik 3, u kojoj su propisane smjernice za zaštitu životne sredine u toku izgradnje i eksploatacije.

Za potrebe snabdijevanja ugljem buduće Termoelektrane Ugljevik 3, koristiće se ugalj sa dvije lokacije i to sa ležišta uglja „Ugljevik istok 2“ i ležišta uglja „Delići“.
Planirana godišnja proizvodnja iznosi 4.380 GWh sa 7.000 sati godišnje i potrošnjom od približno 4.000,000 tona uglja. Kao sekundarni proizvod se javlja toplotna energija koja će biti korištena za vlastite potrebe, dok se kao nusproizvod dobija pepeo, šljaka i gips koji se mogu koristiti u industriji npr. za proizvodnju cementa, gips – kartonskih  ploča, itd.

Opredjeljenje Comsar Energy Republika Srpska je da buduća Termoelektrana Ugljevik 3 ima minimalan uticaj na životnu sredinu, kako tokom izgradnje tako i tokom eksploatacije, pa je kao programski zadatak usvojeno da elektrana ispunjava trenutno najstrožije propise Evropske unije o emisijama zagađujućih materija, odnosno Direktivu 75/2010/EC o emisijama iz industrijskih postrojenja. 
U skladu sa tim izabrana tehnologija i oprema će obezbijediti da vrijednosti svih emisija iz Termoelektrane Ugljevik 3 budu usaglašene sa Evropskim normama i/ili lokalnim propisima.

Jedan od osnovnih ciljeva koji je Comsar Energy Republika Srpska stavio pred sebe je odluka da se cijeli projekat realizuje u skladu sa relevantnim EU standardima, koji su dosta strožiji od zakonskih normi u BiH. U skladu sa tim, sva mjerenja i analize verifikovane su dva puta, od domaćih i stranih renomiranih kuća.

Comsar Energy Republika Srpska će iz vlastitih sredstava finansirati rješavanje imovinsko – pravnih odnosa  na nepokretnostima predvidjenim u svrhu izradnje Termoelektrane i prilaznih puteva  i  naknade dosadašnjim vlasnicima nekretnina, u skladu sa važećim propisima.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com