LOKACIJA HE MRSOVO

 

Pregradni profil brane Mrsovo nalazi se na rijeci Lim na u blizini ušća u rijeku Drinu, oko 9 km nizvodno od grada Rudo. Energetski potencijal Lima je, do danas, malo iskorišćen, s obzirom da je izgrađeno samo jedno energetsko postrojenje (HE Potpeć) uzvodno od HE Mrsovo. 

Pristup mašinskoj zgradi HE Mrsovo omogućen je izgradnjom saobraćajnice koja povezuje pristupni plato sa regionalnim putem Međeđa - Rudo. Novoprojektovani put se račva u dva pravca: jedan je trasiran prema mašinskoj i komandnoj zgradi, a drugim se preko mosta na Limu prelazi na lijevu obalu rijeke za pristup kruni brane. Po završetku objekta most ostaje u trajnoj upotrebi.

Kota uspora akumulacije Mrsovo je 355.00 m.n.m. Kotu uspora akumulacije limitira visinski položaj grada Rudo i zahtjev da se na granici republike Srpske i Srbije ne remeti prirodni režim tečenja.

Ova kota uspora formira akumulacioni prostor ukupne zapremine 7,7 х 106 m3. Sa ovom zapreminom HE Mrsovo može vršiti regulaciju dotoka u svom bazenu, praktično, samo u režimu dnevnog regulisanja i radom sa dva vrha.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com