PROJEKTNO RJEŠENJE HE MRSOVO

Obzirom na topografsko-geološke uslove na izabranom profilu izabran je betonski tip brane sa pribranskom elektranom. Brana je podijeljena na dva glavna dijela, prelivni dio sa ustavama, slapištem i gravitacionim blokom na lijevoj polovini profila i preliv, mašinska zgrada sa pratećim objektima na desnoj polovini profila podijeljeni gravitacionim dijelom. 

Podužna osovina brane je postavljena okomito u odnosu na riječni tok. Riječno korito na ovom dijelu ima prav i pravilan tok sa suženjem korita nizvodnije od slapišta. Ukupna širina riječnog korita, na pregradnom profilu, iznosi 150 m za kotu normalnog uspora od 355.00 m.n.m. Pregradni profil je nepravilnog "U" oblika sa manjom, nižom terasom na desnoj obali. Rub terase na desnoj obali je na 343.00 mn.m., a dno korita Lima na 337.32 m.n.m. 

Maksimalna snaga hidroelektrane HE „MRSOVO“ iznosi 36,8 MW. Elektrana će se priključiti na EES Republike Spske na 110kV naponskom nivou, što je uslovljeno snagom HE i blizinom pogodnih priključnih čvorišta napona 110kV. Prema idejnom rješenju sa aspekta elektroopreme usvojeno je rješenje sa tri trofazna sinhrona generatorа (G1,G2,G3) i tri blok-transformatora (T1,T2,T3). Generatore će pokretati tri vertikalne Kaplan turbine, svaka nazivne snage 12,43 MW.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com