Pametne mreže

Mreža je glavna komponenta isporuke čistije i isplativije energije u budućnosti. Comsar je predvodnik istraživanja koja se provode s ciljem da cijeli sistem isporuke električne energije bude pametniji. 

“Pametne mreže” su mreže za snabdijevanje električnom energijom, gasom i toplinskom energijom koje mogu:

  • da udovolje stalno rastućoj distribuisanoj proizvodnji električne energije, na primjer iz vjetra, sunca ili biogasa,
  • da osiguraju efikasnu isporuku energije potrošačima, 
  • da istovremeno zadovolje potražnju za individualnim isporukama energije u smislu vremena i količine. 

Pametna mreže obezbjeđuje efikasan sistem distribucije koristeći digitalnu tehnologiju, eliminišući gubitak energije i poboljšavajući pouzdanost. Pametnu mrežu, prema tome,  prije svega karakteriše visoka fleksibilnost, visok kvalitet opskrbe, energetska efikasnost i isplativost.  Pametne mreže su preduslov za druge inovativne usluge kao što su pametna brojila, pametne kuće, e-energija ili čak virtuelne elektrane. 

KAKO PAMETNE MREŽE RADE? 

Pametna mreža je modernizovana elektroprenosna mreža, zasnovana na fizičkoj mreži, koja obuhvata različitu opremu za proizvodnju električne energije, prenosne i distributivne mreže, elektro opremu i opremu za skladištenje energije. To je visoko integrisana mreža koja kombinuje fizičku mrežu sa modernom, naprednom tehnologijom mjerenja senzorima, mrežnom tehnologijom, komunikacionom tehnologijom, kompjuterskom tehnologijom, automatizacijom i tehnologijom inteligentne kontrole. 

[Slika u smjeru kazaljke na satu: elektrana; poslovna zgrada; kuće; kogeneracija (CHP); hidroelektrana; ćelije sa gorivom; vjetroelektrana; solarna elektrana; industrija; punjenje električnih automobila; mikroturbina; virtuelna elektrana (VPP); skladištenje energije] 

Protok informacija koji je siguran i fleksibilan i odvija se u stvarnom vremenu znači da pametna mreža ima mogužnost da nadgleda status napajanja svih uređaja, kontroliše te uređaje, i da se prilagodi potrebama tržišta električne energije. Ovaj nivo integracije sistema i optimalna ravnoteža između proizvodnje, prenosa i distribucije će pružiti prednosti u potrošnji električne energije i biće kompatibilan sa različitim oblicima energije i skladištenja (uključujući i novu energiju). 

Operativni sistem 

 

Automatizacija omogućava praćenje i kontrolu svih mrežnih čvorišta i korisnika kako bi se obezbjedio dvosmjerni protok informacija i električne energije iz elektrane prema svim čvorištima u toku prenosa i distribucije. Precizno napajanje, komplementarno napajanje, visok koeficijent iskorišćenosti energije, visok kvalitet električne energije, sigurnost snabdijevanja električnom energijom i štedna električna energija znače će sistem biti čist, efikasan, bezbjedan i pouzdan. 

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com