HE MRSOVO

 

HE Mrsovo, Comsar-ovo novo hidroenergetsko postrojenje, regiji će obezbijediti čistu i obnovljivu električnu energije. Protočna hidroelektrana će imati instalisanu snagu od 36,8 MW i biće priključena na elektroenergetsku mrežu 2019. godine.

U septembru 2012 godine urađeno je Idejno rešenje i predstudija ekonomske opravdanosti od strane IK konsalting i projektovanje d.o.o. Beograd. Glavni cilj ovog novog idejnog rješenja bio je da se svi objekti sistema (brana sa pripadajućim objektima i akumulacija) nađu na teritoriji Republike Srpske, tj. da buduća akumulacija svojim režimom ne remeti prirodan režim na graničnom profilu između Republike Srpske i Republike Srbije.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com