INOVATIVNOST U SMANJENJU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Ugalj je još uvijek značajan i siguran energetski resurs iako njegovo sagorijevanje može dovesti do zagađivanja atmosfere i ugrožavanja životne sredine izazvane oslobađanjem oksidima sumpora, azota, ugljenika i česticama. Međutim, Comsar je imao dodatna ulaganja u napredne tehnološke sisteme potrebne za eliminisanje štetnih oksida. 

Cijeli ciklus projektovanja i izgradnje termoelektrane Ugljevik 3 prati smanjenje uticaja na životnu sredinu u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti životne sredine Republike Srpske (Službeni gl. RS br. 71/12). Comsar sarađuje sa iskusnim konsultantskim timom „Projekt“ a.d. Banja Luka na izradi Studije uticaja na životnu sredinu u kojoj su:

 • Izvršene analiza i vrednovanje trenutnog stanja loakcije i planiranog projekta
 • Prikazani svi potencijalni uticaji na životnu sredinu tokom izgradnje i eksploatacije
 • Predviđene potrebne mjere zaštite životne sredine
 • Definisan sistem monitoringa kojim se prati efikasnost provođenja mjera zaštite.

Pošto je izgradnja novih blokova termoelektrane Ugljevik 3 planirana pored postojećeg bloka termoelektrane Ugljevik 1, poseban zadatak Studije uticaja na životnu sredinu bio je određivanje nultog stanja kvaliteta životne sredine, kao i kumulativnih uticaja oba ova postrojenja.
TE Ugljevik 3 je koncipirana potpuno u skladu sa načelima i preporukama IPPC Direktive o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađenja – IPPC (96/61/EC), kao i Direktive o industrijskim emisijama (2010/75/EU) i Direktive o velikim postrojenjima za sagorijevanje (2001/80/EC). 

U fazi projektovanja primjenjena su tehničko-tehnološka rješenja koja zadovoljavaju ekološke kriterijume:

 • tehnologija sagorijevanja u cirkulacionom fluidizovanom sloju (CFCB),
 • uklanjanje čestica elektrofiltrom; postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova,
 • zatvoreni sistem transporta uglja i krečnjaka,
 • kontinuirano mjerenje koncentracije emisije štetnih materija,
 • upravljanje korištenjem vode,
 • prečišćavanje otpadnih voda,
 • upravljanje nusproizvodima i otpadom,
 • pejzažno uređenje prostora.

Studija uticaja na životnu sredinu, rezultati javnog uvida i javne rasprave potvrđuju da, uz primjenu predviđenih mjera zaštite životne sredine, izgradnja i funkcionisanje termoelektrane neće imati bitniji uticaj na životnu sredinu.

© Comsar Energy Group 2013

Site design : pgabranding.com